BUNOL BP 20

BUNOL BP20 zapewnia 100% ochronę antykorozyjną, nawet w miejscu cięcia, w zależności od stężenia preparatu. Redukując przewodność elektryczną wody poprzez wymianę jonów, zapewnia ochronę przed korozją bez pozbawiania wody znajdującej się w obiegu właściwości dielektrycznych.

Preparat jest dozowany w stężeniu od 0.3 do 1.2 % w zależności od jakości obrabianego materiału i czasu obróbki (0.3-1,2 l/100 l wody).
Sposób użycia: preparat należy wymieszać z 10 jednostkami wody dejonizowanej, a następnie wlać roztwór do zbiornika jednorazowo lub stopniowo dolewać podczas pracy maszyny, aby umożliwić lepsze rozprowadzenie preparatu w wodzie.

Środki ostrożności: Bunol BP 20 jest środkiem bezpiecznym, niepalnym, ulega biodegradacji. Należy jednak zachować następujące środki ostrożności:

  • przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi;
  • myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy;
  • nie wdychać gazów/oparów/aerozoli;
  • unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu ze skórą – zmyć wodą z mydłem; w razie kontaktu z oczami – przepłukać obficie wodą;
  • w miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu;

Karta charakterystyki preparatu

Potwierdzenie okresu przydatności produktu